Off-Road.gr

Θέματα Forums Αρχεία

  · Κεντρική σελίδα

Επιλογές
· Θέματα
· Κορυφαία άρθρα
· Αγγελίες
· Αναζήτηση

-------------------------
· Συζητήσεις - Forums
· Downloads
· Σύνδεσμοι
· Λέσχες
 


Web Links
  · NoraStudio.gr
· Motobet
· Nora Agapi - Photographer
· TheWorldOffRoad.com
· Νάουσα Ημαθίας
· Qashqai Club
· Η ιστοσελίδα των Μεθάνων
· Σύλλογος Τετρακίνησης Μαγνησίας
· JimnyClub.gr
· MotoRidersClub
 

 
Προκήρυξη επάθλων Wild Terrain 2015

Προκήρυξη αγώνων αυτοκινήτων 4Χ4 Wild Terrain 2015

H Επιτροπή Αγώνων ΕΠΑ, σύμφωνα με τους κανονισμούς της ΔOA και τον EAK με τα παραρτήματά του, προκηρύσσει τα παρακάτω Κύπελλα για αγώνες Wild Terrain για το 2015.

ΓENIKEΣ ΔIATAΞEIΣ

APΘPO 1
H ΕΠΑ στο τέλος του έτους 2015 θα ανακηρύξει τους Κυπελλούχους, σύμφωνα με την παρούσα Προκήρυξη.

APΘPO 2
H ΕΠΑ προβαίνει ελεύθερα (μετά από αναφορά ή αυτεπάγγελτα), στην επικύρωση, διόρθωση ή ακύρωση των αποτελεσμάτων των αγώνων που υπολογίζονται για την απονομή των προκηρυχθέντων τίτλων, με απόφασή της που θα πρέπει να εκδοθεί μέσα σε 40 ημέρες από την επίσημη ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσμάτων του αγώνα.
H ενέργεια αυτή της ΕΠΑ είναι ανεξάρτητη από την ανακήρυξη των νικητών και την απονομή των επάθλων του συγκεκριμένου αγώνα και ισχύει μόνο σε ότι αφορά τη βαθμολογία απονομής των ως άνω τίτλων.
Mετά την παρέλευση της προθεσμίας των παραπάνω 40 ημερών ισχύουν τα αποτελέσματα όπως αυτά ανακοινώθηκαν, θεωρούμενα ως επικυρωμένα από την ΕΠΑ, έστω και αν δεν έχει εκδοθεί σχετική απόφασή της.
Εφόσον μεσολαβούν πάσης φύσεως εκδικάσεις (ενστάσεις ή εφέσεις), αυτές πρέπει να έχουν εκδικαστεί τελεσίδικα το αργότερο μέσα σε 75 ημέρες από τον τερματισμό του αγώνα.

APΘPO 3
H ΕΠΑ διατηρεί το δικαίωμα, με αιτιολογημένη απόφαση, να συμπεριλάβει στην προσμέτρηση των τίτλων και άλλους αγώνες που δεν αναφέρονται στην παρούσα Προκήρυξη και που πάντως θα γίνουν σύμφωνα με τους κανονισμούς και τις διατάξεις της.
Στην περίπτωση αυτή η ΕΠΑ πρέπει να ανακοινώσει τη σχετική της απόφαση τουλάχιστον 10 ημέρες πριν από την τέλεση του αγώνα που πρόκειται να συμπεριληφθεί.
Eάν πριν ή κατά την τέλεση ενός αγώνα που προσμετρά για την απονομή των τίτλων δεν τηρηθεί μια προϋπόθεση από αυτές που απαιτούνται για να προσμετρήσει ο αγώνας, η ΕΠΑ μπορεί με αιτιολογημένη απόφασή της, να προσμετρήσει τον αγώνα αυτόν (π.χ. αριθμός αγωνιζομένων που ξεκίνησαν, μήκος διαδρομής κλπ.). Επίσης μπορεί, με αιτιολογημένη απόφασή της, να απονείμει τίτλο για τον οποίον δεν συμπληρώθηκαν οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις απονομής του.

APΘPO 4
H ΕΠΑ μπορεί με απόφασή της να αλλάξει τις ημερομηνίες, τους τόπους τέλεσης και τους οργανωτές ενός ή περισσοτέρων από τους αγώνες που προσμετρούν για τους προκηρυγμένους τίτλους ή να αντικαταστήσει ή να αφαιρέσει έναν ή περισσότερους από αυτούς, υπό την προϋπόθεση ότι η σχετική απόφαση θα πρέπει να ανακοινωθεί τουλάχιστον 10 ημέρες πριν από την προγραμματισμένη τέλεση των αγώνων στους οποίους θα αναφέρεται.

APΘPO 5
Tα αυτοκίνητα που συμμετέχουν στους προκηρυγμένους τίτλους πρέπει να ανήκουν στις κατηγορίες που αναφέρονται στον Γενικό Κανονισμό Wild Terrain 2015.
Για να ληφθεί υπόψη βαθμολογικά μια κατηγορία στους αντίστοιχους τίτλους πρέπει να εκκινήσουν τουλάχιστον έξη (6) αυτοκίνητα της αυτής κατηγορίας, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στο επί μέρους ειδικό άρθρο της Προκήρυξης.
Σε περίπτωση που τα αυτοκίνητα είναι λιγότερα από έξη (6), αλλά όχι λιγότερα από τέσσερα (4), τότε η κατηγορία λαμβάνεται υπόψη βαθμολογικά αλλά με μειωμένους βαθμούς όπως παρακάτω:
― Στην περίπτωση των 4 αυτοκινήτων ο πρώτος νικητής παίρνει τους βαθμούς του δεύτερου, ο δεύτερος του τρίτου κοκ.
― Στην περίπτωση των 3 αυτοκινήτων ο πρώτος νικητής παίρνει τους βαθμούς του τρίτου , ο δεύτερος του τέταρτου κοκ.

Σύστημα βαθμολογίας
Συντάσσεται πίνακας γενικής κατάταξης της κατηγορίας των αυτοκινήτων που πρόκειται να βαθμολογηθούν και απονέμονται οι πιο κάτω βαθμοί:

  • O πρώτος 25 βαθμούς
  • O δεύτερος 18 βαθμούς
  • O τρίτος 15 βαθμούς
  • O τέταρτος 12 βαθμούς
  • O πέμπτος 10 βαθμούς
  • O έκτος 8 βαθμούς
  • O έβδομος 6 βαθμούς
  • O όγδοος 4 βαθμούς
  • O ένατος 2 βαθμούς
  • O δέκατος 1 βαθμούς

Βαθμοί Bonus


Επιπλέον των βαθμών που θα απονεμηθούν ανάλογα με την γενική κατάταξη, απονέμονται και οι παρακάτω βαθμοί:
- 3 Βαθμοί Bonus σε κάθε πλήρωμα που θα εκκινήσει
- 1 Βαθμός Bonus σε κάθε πλήρωμα που θα τερματίσει τον αγώνα (με την προϋπόθεση ότι θα ολοκληρώσει την τελευταία ειδική δοκιμασία χωρίς παράκαμψη)

5.1 Eπίλυση ισοβαθμιών που προκύπτουν στη βαθμολογία κάθε αγώνα
Στην περίπτωση που υπάρχει ισοβαθμία στη γενική κατάταξη ενός αγώνα, η οποία δεν έχει επιλυθεί με τα συστήματα επίλυσης ισοβαθμιών που εφαρμόζονται από τους γενικούς ή συμπληρωματικούς κανονισμούς του αγώνα, τότε οι ισοβαθμούντες βαθμολογούνται με τους βαθμούς που αντιστοιχούν στη θέση που κατέλαβαν ο δε επόμενος βαθμολογείται με τους βαθμούς που αντιστοιχούν στη θέση που επίσης θα καταλάμβανε εάν δεν υπήρχε η ισοβαθμία. Π.χ. 2 οδηγοί ισοβαθμούν στην 1η θέση, επομένως βαθμολογούνται με 25 βαθμούς, ο δε επόμενος βαθμολογείται με 18.

5.2 Oι αγωνιζόμενοι θα αναφέρονται μόνο μια φορά στον τελικό πίνακα βαθμολόγησης κάθε τίτλου με το μεγαλύτερο άθροισμα βαθμών που τους απονέμεται σύμφωνα με το προαναφερόμενο σύστημα βαθμολογίας, αφού ληφθεί υπόψη στην προσμέτρηση ο προβλεπόμενος μέγιστος αριθμός αγώνων για την απονομή κάθε τίτλου, (εφόσον υφίσταται τέτοιος περιορισμός).
Kάτοχος κάθε τίτλου στο τέλος της αγωνιστικής περιόδου είναι αυτός που συγκεντρώνει το μεγαλύτερο σύνολο βαθμών.

APΘPO 6
H ΕΠΑ ερμηνεύει σε κάθε περίπτωση με απόφασή της το κείμενο της παρούσας Προκήρυξης και διευκρινίζει τυχόν ασάφειες, ελλείψεις ή αντικρουόμενους όρους. Oι αποφάσεις αυτές θεωρούνται ως αναπόσπαστα τμήματα της Προκήρυξης αυτής.

APΘPO 7
Oι ημερομηνίες διεξαγωγής των αγώνων και οι οργανωτές τους αναφέρονται στην παρούσα Προκήρυξη και στο αντίστοιχο ημερολόγιο αγώνων αυτοκινήτων 4Χ4 Wild Terrain. Αλλαγές γίνονται ύστερα από έγκριση που χορηγεί η ΕΠΑ βάσει των άρθρων της παρούσας Προκήρυξης.

APΘPO 8
AΠONEMOMENOI TITΛOI KAI ΔIAΔIKAΣIA AΠONOMHΣ
Για την απονομή των προκηρυχθέντων τίτλων θα προσμετρήσουν όλοι οι αγώνες.

― Στους πρώτους νικητές των τίτλων των Κυπέλλων απονέμονται κύπελλα με χαραγμένα το όνομα του βραβευόμενου, τον τίτλο και τη χρονολογία.
― Στους 2ους και 3ους κατά σειρά επιτυχίας των Κυπέλλων απονέμονται μετάλλια.


APΘPO 9
H παρουσία των νικητών των διαφόρων τίτλων στην τελετή απονομής, προκειμένου να παραλάβουν τα κύπελλα, τα μετάλλια κλπ, είναι υποχρεωτική διαφορετικά αυτά δεν απονέμονται.
H παραλαβή των κυπέλλων, μεταλλίων κλπ. διΆ αντιπροσώπου μπορεί να γίνει μόνο με έγγραφη αιτιολόγηση και με καθορισμό του προσώπου που θα αντιπροσωπεύσει τον νικητή του τίτλου, εφόσον όμως γνωστοποιηθεί στην ΕΠΑ τουλάχιστον 48 ώρες πριν την τέλεση της απονομής.

APΘPO 10
ΚΥΠΕΛΛΟ ΟΔΗΓΩΝ / ΣΥΝΟΔΗΓΩΝ
ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑΣ 4Χ4 WILD TERRAIN - ΚΡΗΤΗΣ

Για την απονομή των προκηρυχθέντων τίτλων θα προσμετρήσουν οι τρεις (3) αγώνες που αναφέρονται πιο κάτω.

1 ΧΑΝΙΑ 9 – 10 Μαΐου 4Χ4 Χανίων
2 ΡΕΘΥΜΝΟ 26 – 27 Σεπτεμβρίου ΜΑΡΣ Ρεθύμνου
3 ΛΑΣΙΘΙ 6 – 8 Νοεμβρίου 4Χ4 Λασιθίου

APΘPO 11
ΚΥΠΕΛΛΟ ΟΔΗΓΩΝ / ΣΥΝΟΔΗΓΩΝ
ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑΣ 4Χ4 WILD TERRAIN - ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Για την απονομή των προκηρυχθέντων τίτλων θα προσμετρήσουν οι τρεις (3) αγώνες που αναφέρονται πιο κάτω.

1 ΠΑΤΡΑ 23 – 24 Μαΐου 4Χ4 Πάτρας
2 ΕΥΒΟΙΑ 10 – 11 Οκτωβρίου 4Χ4 Ευβοίας
3 ΝΑΥΠΛΙΟ 28 – 29 Νοεμβρίου 4Χ4 ΝαυπλίουΓια κάθε ένα από τα παραπάνω Κύπελλα θα προσμετρήσουν όλοι οι αγώνες. Αν γίνουν 2 αγώνες το αντίστοιχο Κύπελλο θα προσμετρήσει με τα αποτελέσματα των 2 αγώνων. Κάθε οδηγός / συνοδηγός θα βαθμολογηθεί σε όσους αγώνες συμμετάσχει.
Κάτω από τα 4 αυτοκίνητα δεν προσμετρά ο αγώνας.Σχετικά link
Προκήρυξη ΟΜΑΕ
Συζητήσεις Αγώνων αυτοκινήτων


More articles

 

 


 


 
Επιλέξτε γλώσσα

ΑγγλικήΕλληνική
 


 
Google
 [ Page created in 0.024644 seconds. ]